webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Jak zostać strażakiem i na czym polega jego praca?

 

Jeśli marzy Ci się praca strażaka w szeregach Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przede wszystkim musisz:

 

 • być obywatelem Polski
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

 

Jednocześnie nie możesz być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 Służba przygotowawcza

 

W tym przypadku kandydaci na strażaków są wybierani w drodze otwartego naboru.

 

Informacji o aktualnie prowadzonych naborach należy szukać na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP — np. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

 

 • oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
 • testu sprawności fizycznej (przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych)
 • rozmowy kwalifikacyjnej
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

 

W przypadkach, gdy stanowisko wymaga szczególnych predyspozycji i umiejętności, proces może obejmować także:

 

 • test wiedzy
 • test kompetencyjny
 • sprawdzian lęku wysokości (akrofobii)
 • sprawdzian z pływania.

 

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym

Szczegółowy opis procesu rekrutacyjnego znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Po pozytywnym ukończeniu procesu rekrutacji kandydata kieruje się na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak które składa się z : 

1. 2 miesięcznego bloku szkoleniowego w jednej ze szkół pożarniczych 

2. 90 dni praktyk zawodowych w macierzystej jednostce JRG 

3. 2 miesięczny blok zasadniczy szkolenia w jednej ze szkół pożarniczych 

Po ukończeniu procesu szkolenia kandydat wraca to pracy w JRG ze stopniem Strażak oraz zajmuje stanowisko stażysty, przez okres 3 lat. 

2. Służba kandydacka

 

Tzw. służbę kandydacką odbywa się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej.

 

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jej absolwenci uzyskują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana PSP.

 

W Polsce funkcjonują również 3 szkoły aspirantów PSP:

 

 

Ich absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

 

Jakie warunki musi spełnić kandydat do służby przygotowawczej w szkole PSP?

 

 • mieć nie więcej niż 25 lat
 • posiadać świadectwo dojrzałości
 • przystąpić do pisemnej części egzaminu dojrzałości z matematyki, wybranego języka obcego oraz dodatkowego przedmiotu: fizyki, chemii, informatyki lub biologii

 

Oprócz weryfikacji podań i ustalenia liczby punktów rekrutacyjnych proces rekrutacyjny obejmuje także test sprawności fizycznej, sprawdzian braku lęku wysokości oraz egzamin z pływania (wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do tych testów)

 

A co, jeśli chcesz zostać strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)?

 

W tym przypadku sprawa jest nieco prostsza.

 

Co musisz zrobić, aby zostać strażakiem w OSP?

 

 • mieć ukończone 18 lat
 • wypełnić deklarację wstąpienia i złożyć ją do lokalnej jednostki OSP
 • odbyć okres kandydacki (obejmujący zapoznanie się ze specyfiką jednostki OSP, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego oraz jego konserwacją)
 • uzyskać pozytywną opinię członków zarządu jednostki
 • złożyć ślubowanie
 • odbyć szkolenie pożarnicze

 

Na czym polega praca strażaka?

 

Wielu osobom wydaje się, że strażacy zajmują się tylko gaszeniem pożarów.

 

A to tylko część ich zadań.

 

Mają oni wiele innych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, takich jak:

 

 • lokalizowanie i eliminowanie pożarów oraz sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenie pożarowe
 • lokalizowanie i eliminowanie innych zagrożeń — np. chemicznych i ekologicznych
 • planowanie i przeprowadzanie ewakuacji z zagrożonych pożarem obszarów (zarówno ludzi, jak i zwierząt)
 • minimalizowanie szkód w mieniu
 • konserwacja sprzętu
 • przyjmowanie zgłoszeń i analizowanie ich treści
 • zabezpieczenie miejsc wypadków (np. po zderzeniu samochodów)
 • uszczelnianie wycieków ze zbiorników i cystern
 • likwidacja gniazd owadów, takich jak osy czy szerszenie
 • utrzymywanie porządku w remizie
 • pomoc przy organizacji imprez masowych
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

W tej chwili KP PSP w Kluczborku  prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe. Zachęcamy do lektury artykułu który nakreśli wam system pracy strażaka i proces naboru do służby.

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200