webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

          Komenda - Odbiór obiektu budowlanego przez PSP

Na podstawie art. 56 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów, m.in. organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolno - rozpoznawczych, inwestor jest zobowiązany udostępnić:

  • projekt budowlany obiektu (uzgodniony z Rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń p.poż. dla projektów budowlanych które podlegają uzgodnieniu)
  • dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami
  • protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń elementów urządzeń i instalacji (w szczególności: instalacji wentylacyjnej, grzewczej i spalinowej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)
  • certyfikaty zgodności służące ochronie przeciwpożarowej
  • inne dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań techniczno - budowlanych
  • Weryfikacja przedstawionych następuje w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w obiekcie. Podczas czynności odbierania obiektu sprawdzeniu podlega również:
  • wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
  • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów
  • drogi dojazdowe
  • W celu uzyskania postanowienia o zajętym stanowisku wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP złożyć pismo ze zgłoszeniem obiektu do użytkowania. W piśmie należy podać podstawowe dane obiektu (adres, kubatura, przeznaczenie) oraz dane instytucji lub osoby składającej wniosek wraz z telefonem kontaktowym. Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach. nie zajęcie stanowiska w ciągu 14 dni, od daty złożenia wniosku, przez Komendanta powiatowego PSP, jest równoznaczne z brakiem sprzeciwu wobec zamiaru użytkowania obiektu.

Wzór dokumentów 

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200